top of page

Lasteaed

Hiiumaa Vabakooli lasteaed alustas tegevust 6. septembril 2021a. Liitrühmas on kuni 16 last vanuses 3-7 eluaastat. Erandkorras võetakse kolleegiumi otsusega vastu ka lapsi, kes saavad jooksva õppeaasta jooksul kolmeaastaseks.

 

Lähtume oma töös waldorfpedagoogikast ning koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast. Väärtustame vaba mängu ja liikumist, peame oluliseks erinevate valdkondade lõimimist, aktiivõppemeetodeid ning õpetamist läbi mängu. Usume, et sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arendamine eelkoolieelses eas paneb aluse akadeemiliste oskuste arengule koolieas.

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk waldorflasteaias on luua alus lapse terviklikule arengule, toetades tema loomulikku õpihuvi ja aidates kaasa tema individuaalsele arengule nii, et tal täiskasvanuna oleks võimalus saada vabaks, iseseisvaks ja terviklikuks inimeseks.

305243823_758739022089976_7492164643982561775_n.jpg
bg_g.png

Keskkond

318218708_704151867650032_8094327779506443222_n.jpg

Loome toetava, rahuliku ja turvalise kindla rütmiga keskkonna, kus on aega rahulikult tegutseda.

bg_p_large.png

Mäng

270734015_345050554148136_6029559055737659756_n.jpg

Arendadame lapse mänguoskust ning anname talle aega ja ruumi vabaks mänguks, kuna selle kaudu arenevad kujutlusvõime, tahe ja sotsiaalsed oskused. Läbi mängu kujunevad lapsel õpitegevuse eeldused: süvenemisoskus, soov innustunult tegutseda, mõtlemise liikuvus ja enesekindlus.

bg_g.png

Liikumine

278454500_335475321907373_4141086712812964107_n.jpg

Loome lapsele igakülgsed võimalused vabaks ja spontaanseks füüsiliseks liikumiseks, sest kogu lasteaialapse areng on seotud kehaga. Ka igasugune õppimine toimub lapsel eelkõige kehast lähtuvalt. Motoorsel valmisolekul on suur tähtsus lapse eneseusalduse, sotsiaalsete võimete ja meelte arengus.

bg_p_large.png

Individuaalsus

307150310_822450998759410_3935482156384933591_n.jpg

Lähtume lapse ealistest ja individuaalsetest oskustest ja vajadustest. Arvestame nendega õppetegevuse kavandamisel ja ruumi kujundamisel.

bg_g.png

Rütm

301333907_1674414732938173_1763164106347307044_n.jpg

Järgime kindlat nädala- ja päevakava. Pakume rahustavaid tegevusi mänguliste ja liikuvamate tegevuste vahele. Pöörame lastele individuaalselt tähelepanu, sest sageli on nende meeled muljetest ja ümbritsevast mürast ülekoormatud.

bg_p_large.png

Loomulikkus

308744000_2097779113738624_7997101459255297351_n.jpg

Loome loomuliku õpikeskkonna, mis võimaldab igapäevaste, praktiliste ja vajalike toimingute läbiviimist koos täiskasvanutega ja/või täiskasvanuid jäljendades nii toas kui õues, sest väikelapse põhiline õppimismeetod on jäljendamine.

bottom of page